دسته‌بندی نشده

Albanian translation (shqip)

Albanian (shqip in Albanian) is a language which constitutes in itself a branch of the family of Indo-European languages, resulting from Paleo-Balkan languages. It is spoken by nearly 5.9 million people and includes the varieties of Arbëresh, Arvanitika , Gheg and Tosk. . . . . . . . Albanian translation ▪️ English-Albanian translation ▪️ Albanian-English translation ▪️ English-Albanian translation, Albanian-English translation ▪️ Traduction anglais-albanais, Traduction albanais-anglais ▪️ Englisch-Albanische Übersetzung, Albanisch-Englische Übersetzung ▪️ Tradução Inglês-Albanês, Tradução Albanês-Inglês ▪️ Traducción inglés-albanés, Traducción albanés-inglés ▪️ Traducció anglès-albanès Traducció albanès-anglès ▪️ Traduzione inglese-albanese,…

Read More
دسته‌بندی نشده

sitemap

<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd”><!– created with Free Online Sitemap Generator www.xml-sitemaps.com –></urlset>

Read More